Vedtægter for Svømmeklubben Sønderborg


Nærværende vedtægter for Svømmeklubben Sønderborg er godkendt på den ordinære generalforsamling 26.06.2021


Seneste godkendende Generalforsamling Vedtægtsændring

26.06.2021 §9 og §12 tilrettet så der kan afholdes virtuel generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling, såfremt fysisk afholdelse ikke er mulig.
18.02.2014 §9 og §13 tilrettet så der nu kan vælges en Juniorrepresentant der er fyldt 15 år til bestyrelsen
28.02.2011 §9 tilrettet så der nu kan annonceres om generalforsamling elektronisk i stedet for via lokale ugeaviser
11.02.2010 Første reviderede udgave af nærværende vedtægter

 

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen Svømmeklubben Sønderborg er stiftet den 5. marts 1953 og har hjemsted i Sønderborg kommune. Foreningen er tilsluttet Svømme Region Vest (SRV) og Dansk Svømmeuniuon (SVØM) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) samt DGI Sønderjylland og er underlagt disses love og bestemmelser
§ 2 Formål
Svømmeklubben Sønderborg’s formål er med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at oplære medlemmer i svømning, vandpolo, livredning, synkronsvømning og udspring og dermed beslægtede aktiviteter, for derved at aktivere flest muligt indenfor svømmeidrættens rammer, ligesom der skal skabes muligheder for alle, til at dyrke svømmeidræt på det plan som den enkelte ønsker.
Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.
§ 3 Medlemskab
Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver.
Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen.
§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske elektronisk via foreningens hjemmeside, eller ved skriftligt henvendelse til foreningens administration. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse være godkendt af forældre eller værge.
§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til administrationen. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. Kontingent kan ikke påregnes refunderet.
§ 6 Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er fritaget for kontingent. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
§ 7 Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
§ 8 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt jvf. ’§ 17 Vedtægtsændringer’.
§ 9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned.
Indkaldelse skal finde sted med tre (3) ugers varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside, ved email invitation til klubbens betalende medlemmer og ved ophæng i svømmehallerne efter behov.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest en (1) uges før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, gøres dette tilgængeligt for medlemmerne sammen med dagsordenen og det reviderede regnskab inden generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 14 år og som har været medlem i 1 måned og som ikke er i kontingentrestance. Valgbar på generalforsamlingen er alle medlemmer der er fyldt 17 år, dog 15 år for Juniorrepresentanten. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødtes antal. §9.1 Forretningsudvalget kan beslutte, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist  

 

§ 9.1 Forretningsudvalget kan beslutte, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist eletronisk (digitalt), hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som fysisk møde. Afviklingen skal ske på betryggende vis, og der skal i indkaldelsen informerer om hvordan deltagelse foregår.   
§ 10 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand (i ulige år)
8) Valg af næstformand (i lige år)
9) Valg af kasserer (i lige år)
10) Valg af sekretær (i ulige år)
11) Valg af forretningsudvalgssuppleant
12) Valg af udvalgsformænd
13) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
14) Valg af revisor og revisorsuppleant
15) Eventuelt
§ 11 Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. ’§ 17 Vedtægtsændringer’og ’§ 18 Opløsning’..
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.
§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel (1/5) af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire (4) uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling jf. ’§ 9 Ordinær generalforsamling’
§ 12.1 Forretningsudvalget kan beslutte, at ekstraordinær generalforsamling afvikles helt eller delvist eletronisk (digitalt), hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle ekstraordinær generalforsamling som fysisk møde. Afviklingen skal ske på betryggende vis, og der skal i indkaldelsen informerer om hvordan deltagelse foregår.   
§ 13 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af hhv. et forretningsudvalg og aktivitetsudvalgsformænd.
Forretningsudvalget er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Forretningsudvalget kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af forretningsudvalgets medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol (referat) som gøres tilgængelig for bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer senest 14 dage efter hvert bestyrelsesmøde.
Administrationen af klubbens daglige drift er en opgave der ligger hos foreningens kasserer eller en af bestyrelsen betroet person.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Forretningsudvalget består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær som alle vælges for 2 år ad gangen.
Yderligere vælges aktivitetsudvalgsformand samt en juniorrepræsentant for et (1) år ad gangen på den ordinære generalforsamling:
1) Sponsorudvalgsformand
2) Almenudvalgsformand
3) Konkurrenceudvalgsformand
4) Vandpoloudvalgsformand
5) Juniorrepræsentant
Formand, sekretær og en suppleant er på valg i ulige år, medens kasserer, næstformand og en suppleant er på valg i lige år.
For hvert aktivitetsområde, der er oprettet, og hvortil der er valgt en formand, nedsættes et udvalg, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen og som arbejder under den pågældende aktivitetsområde-formands administration. Udvalget bør bestå af følgende øvrige :
1 repræsentant for de aktive
1 repræsentant for trænerne.
Juniorrepræsentanten er en aktiv svømmer.
Forretningsudvalgsmedlemmer kan ikke være sammenfaldende med aktivitetsudvalgsformænd.

§ 14 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 31.1 afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
§ 15 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 16 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 100.000  kr. godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
§ 17 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 18 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele (2/3) af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele (3/4) af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Beslutningen om de ved foreningens opløsning nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af formue og forpligtelser, tages ved almindelig stemmeflertal.
Eventuelt overskud indsættes på en konto i et godkendt pengeinstitut som en fondskonto. Midlerne kan alene anvendes til etablering af en ny svømmeklub i Sønderborg. Klubbens øvrige aktiver skal opbevares på betryggende måde.
Oprettes en sådan ikke indenfor et tidsrum af 10 år tilfalder formuen Dansk Svømmeunion.

 

Vores sponsorer