Vedtægter for Svømmeklubben Sønderborg
Nærværende vedtægter for Svømmeklubben Sønderborg er godkendt på den ordinære generalforsamling den 21. februar 2023.

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Svømmeklubben Sønderborg er stiftet den 5. marts 1953 og har hjemsted i Sønderborg kommune. Foreningen er tilsluttet og Dansk Svømmeunion (SVØM) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) samt DGI Sønderjylland og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 2 Formål

Svømmeklubben Sønderborgs formål er med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at oplære medlemmer i svømning, vandpolo og andre relevante vandaktiviteter, for derved at aktivere flest muligt indenfor svømmeidrættens rammer. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

 

§ 3 Medlemskab

Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen.

 

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske elektronisk via foreningens hjemmeside, eller ved skriftlig henvendelse til foreningens administration. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse være godkendt af forældre eller værge.

 

§ 5 Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er fritaget for kontingent. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 6 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), hvis vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt jvf. ’§ 15 Vedtægtsændringer’.

 

§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned. Indkaldelse skal finde sted med tre ugers varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside og ved e-mail invitation til klubbens betalende medlemmer. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen. Desuden gøres det reviderede regnskab offentligt på klubbens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 14 år og som har været medlem i 1 måned og som ikke er i kontingentrestance. Forældre har stemmeret på generalforsamlingen på vegne af børn under 18 hvis barnet ikke selv deltager på generalforsamlingen. Valgbar på generalforsamlingen er alle medlemmer der er fyldt 17 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødtes antal. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist elektronisk (digitalt), hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som fysisk møde. Afviklingen skal ske på betryggende vis, og der skal i indkaldelsen informeres om hvordan deltagelse foregår.

 

§ 8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Fire i ulige år og fire i lige år

7) Eventuelt

 

§ 9 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. ’§ 15 Vedtægtsændringer’ og ’§ 16 Opløsning’. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel (1/5) af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire (4) uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling jf. ’§ 7 Ordinær generalforsamling’.

 

§ 11 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5-7 personer. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med en formand, næstformand, kasserer, sekretær samt formand for almenudvalg, formand for vandpoloudvalg, formand for konkurrenceudvalg samt formænd for andre relevante udvalg nedsat af bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter om et udvalg skal være repræsenteret ved en udvalgsformand i bestyrelsen.

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen og den nye bestyrelses sammensætning skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest tre uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, og heriblandt enten formanden eller næstformanden. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol (referat) som gøres tilgængelig for bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer senest 14 dage efter hvert bestyrelsesmøde. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsesbeslutninger er det formands stemme der er afgørende og hvis formanden har forfald er det næstformandens stemme, der er afgørende. Administrationen af klubbens daglige drift er en opgave der ligger hos foreningens kasserer eller en af bestyrelsen betroet person. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

 

§ 12 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 31.1 afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapporten offentliggøres på klubbens hjemmeside senest en uge før den ordinære generalforsamling.

 

§ 13 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 14 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låne optagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 15 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 16 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele (2/3) af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele (3/4) af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Beslutningen om de ved foreningens opløsning nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af formue og forpligtelser, tages ved almindeligt stemmeflertal. Eventuelt overskud indsættes på en konto i et godkendt pengeinstitut som en fondskonto. Midlerne kan alene anvendes til etablering af en ny svømmeklub i Sønderborg. Klubbens øvrige aktiver skal opbevares på betryggende måde. Oprettes en sådan ikke indenfor et tidsrum af 10 år tilfalder formuen Dansk Svømmeunion.

 

Vores sponsorer